Zarząd oraz Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

, , Skomentuj

Spółka jest reprezentowana przez Zarząd i to on także prowadzi jej sprawy. Kompetencje zarządu określa umowa spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie z ustawą Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków, przy czym w jego skład mogą być osoby spośród wspólników, albo też spoza ich kręgu. Można i powołać zarówno każdego z osobna jaki i razem na wspólną kadencję. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników.

Rada Nadzorcza jak i Komisja Rewizyjna jest powoływana uchwałą wspólników, tylko w przypadku, gdy umowa spółki przewiduje powołanie takiego organu- ma ona zatem charakter fakultatywny. Zazwyczaj Radę Nadzorczą powołuje się w spółkach, w których kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tysięcy złotych, a liczba wspólników przekracza więcej niż dwadzieścia pięć osób. Członków Rady lub Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres jednego roku w liczbie trzech osób, przy czym mogą być oni odwołani na mocy uchwały w każdym czasie. Ma charakter organu nadzoru, a zatem sprawuje kontrolę nad działaniem spółki, a także sprawuje ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Źródło:

gotowespolki.co.pl

 

Odpowiedz