Założenie spółki z o.o. w 2017 roku

, , 1 komentarz

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się odbywać zarówno przez kilku wspólników jak i jednego wspólnika. Bardzo często spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bywa zakładana przez dwóch wspólników, a po zarejestrowaniu jeden z nich przenosi swoje udziały na drugiego, który w takim wypadku sam posiada jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki związane jest z dokonaniem przez założycieli szeregu czynności począwszy od zawarcia umowy spółki, wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego czy ustalaniu wysokości kapitału zakładowego, który jest warunkiem powstania spółki.

Umowa spółki jest najważniejszym dokumentem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest ona zawierana pomiędzy jej założycielami, a dalej wspólnikami. Jest ona tak ważna, ponieważ zawiera wszystkie zasady funkcjonowania danej spółki, a także co niezwykle istotne uprawnienia oraz obowiązki wspólników. Umowa spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego i zawiera także obligatoryjnie narzucone przez Kodeks Spółek Handlowych postanowienia. Są to między innymi:

 • firma spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • czas trwania spółki
 • liczbę i wartość udziałów

Firmą spółki jest jej nazwa, przy czym jest tu całkowita dobrowolność co do jej wyboru. Może być zarówno w języku polskim jak i obcym, istotne jest, że firma musi zawierać dodatkowe oznaczenie, to jest „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” . Dopuszczalny jest także skrót „spółka z o. o.”. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nazwa spółki powinna dostatecznie odróżniać się od innych i nie może także wprowadzać w błąd co do zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności, osoby przedsiębiorcy czy miejsca prowadzonej działalności. Przedmiot działalności wskazuje na zakres działalności spółki i obowiązek jego wskazania leży na wspólnikach. Spółka może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony, przy czym pominięcie zapisu o długości trwania spółki skutkuje jej założeniem, na czas nieokreślony. Kapitał musi zostać ściśle określony z podaniem konkretnej kwoty. Wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału przed rejestracją spółki, nie może być on mniejszy jak pięć tysięcy złotych. Dzieli się go na udziały, gdzie wartość nominalna udziału nie może być niższa jak 50 złotych.

Wniosek o rejestrację spółki z o. o. składa się w Krajowym Rejestrze Sądowy i powinien on zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • dane osobowe i adresy członków Zarządu oraz sposób reprezentowania spółki
 • dane osobowe i adresy członków rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, w przypadku gdy jest to wymagane przez przepisy
 • czas trwania, jeśli spółka zawierana jest na czas określony
 • jeśli spółka będzie jednoosobowa- danie i adres jedynego wspólnika

Z chwilą podpisania umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za swoje zobowiązania w przeciwieństwie do wspólników, spółka odpowiada całym majątkiem spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim osobistym majątkiem. Wyjątkiem jest tak zwana odpowiedzialność subsydiarna- za zobowiązania spółki mogą odpowiadać solidarnie członkowie Zarządu, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy egzekucja zobowiązań wobec spółki jest bezskuteczna. Dla równowagi istnieją też mechanizmy, pozwalające członkowi Zarządu na uwolnienie się od tego rodzaju odpowiedzialności.

Źródło:

gotowe-spolki-24.pl

 

One Response

 1. Iloi

  27 marca 2017 11:38

  Samo założenie chyba nie jest jakoś trudne. Schody zaczynają się później przy prowadzeniu, ale to jak w każdym biznesie jak się nie ma dobrego pomysłu to może być ciężko.

  Odpowiedz

Odpowiedz