Jak przebiega krok po kroku likwidacja spółki

, , Skomentuj

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest etapem końcowym funkcjonowania spółki. Postępowanie podczas likwidacji jest normowane przez ustawodawcę, w celu ochrony ewentualnych wierzycieli spółki i uporządkowaniu wszelkich spraw związanych z jej działalnością. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, likwidacja może nastąpić:

  • z przyczyn przewidzianych w umowie spółki
  • uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki
  • ogłoszeniu upadłości spółki
  • z innych przyczyn przewidzianych prawem

Najczęściej spotykaną podstawą do likwidacji spółki jest uchwała wspólników o jej likwidacji. W dużym uproszczeniu procedura ta obejmuje: uchwałę wspólników, wybór likwidatorów, dokonanie zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sporządzeniu bilansu otwarcia likwidacji I czynności likwidacyjnych. Pod rygorem stwierdzenia nieważności, uchwała wspólników o likiwdacji spółki musi być stwierdzona protokołem notarialnym. Wymagana jest większość 2/3 głosów za likwidacją spółki. Podczas likwidacji spółki nie działa Zarząd, ale likwidatorzy, którzy co do zasady są członkami Zarządu. Można także wyznaczyć likwidatorów spośród wspólników spółki. Reprezentują oni spółkę oraz dokonują czynności w jej imieniu podczas trwania likwidacji. Otwarcie likwidacji polega na zgłoszeniu do rejestru sądowego przez likwidatorów wniosku, który podlega opłacie. Przyjmuje się, że należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając tym samym wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. W końcowych czynnościach likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który zgodnie z przepisami należy go sporządzić w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy, a także zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki.

Źródła:

http://mctgroup.eu/likwidacja-spolki

wikipedia

 

Odpowiedz