Zakładanie spółek

poradniki, artykuły i wiele więcej

Blog Page

Wybór biura księgowego do firmy – 5 rad które musisz znać

LeszekW 0 Comments

Wobec powyższego, zaistniała konieczność wyszczególnienia w ramach zawodu księgowego poszczególnych specjalizacji. Ma to związek zarówno z rozszerzaniem się kompetencji, a dalej ich podziałem na poszczególnych pracowników, ale także ze stale zmieniającym się i coraz bardziej skomplikowanym prawem, w związku z czym księgowi musieli stale aktualizować swoją wiedzę i być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Read More →

Zakładanie spółek – Polska vs. Estonia

LeszekW 0 Comments

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie i prowadzenie działalności poza granicami swojego ojczystego kraju. Wielu z nich kieruje się właśnie w stronę Estonii- aktualnie najmniej zadłużonego państwa w Unii Europejskiej. Estonia podobnie jak Polska jest państwem, która należała do sfery wpływów ZSRR, z tą różnicą, że jako pierwsza od tego wpływ się uniezależniła. Gospodarka Estonii jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek spośród państw europejskich, a od 1995 roku corocznie notuje się wzrost na poziomie pięciu procent. Read More →

Słowem wstępu o spółce z o.o.

LeszekW 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej popularnym podmiotem gospodarczym oraz najczęściej wybieranym rodzajem spółki handlowej w Polsce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tak zwaną spółką kapitałową, działającą w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, co między innymi oznacza, że jest ona samodzielnym podmiotem, który posiada osobowość prawną, jest całkiem odrębnym tworem. Read More →

Założenie spółki z o.o. w 2017 roku

LeszekW 0 Comments

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może się odbywać zarówno przez kilku wspólników jak i jednego wspólnika. Bardzo często spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bywa zakładana przez dwóch wspólników, a po zarejestrowaniu jeden z nich przenosi swoje udziały na drugiego, który w takim wypadku sam posiada jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki związane jest z dokonaniem przez założycieli szeregu czynności począwszy od zawarcia umowy spółki, wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego czy ustalaniu wysokości kapitału zakładowego, który jest warunkiem powstania spółki. Read More →

Zarząd oraz Rada Nadzorcza w spółce z o.o.

LeszekW 0 Comments

Spółka jest reprezentowana przez Zarząd i to on także prowadzi jej sprawy. Kompetencje zarządu określa umowa spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie z ustawą Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków, przy czym w jego skład mogą być osoby spośród wspólników, albo też spoza ich kręgu. Można i powołać zarówno każdego z osobna jaki i razem na wspólną kadencję. Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Read More →

Wady i zalety spółki z o. o.

LeszekW 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką w Polsce. Ma ona jednak zarówno wady jak I zalety. Za podstawową wadę możemy uznać bardzo sformalizowaną procedurę założenia spółki, która może trochę odstraszać i składa się z kilku etapów-to jest między innymi: zawarcie umowy spółki( w formie aktu notarialnego), wniesienie wkładów na pokrycie kapitału spółki, ustanowienie organów spółki, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym czy zgłoszenie spółki jako płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Read More →

Jak przebiega krok po kroku likwidacja spółki

LeszekW 0 Comments

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest etapem końcowym funkcjonowania spółki. Postępowanie podczas likwidacji jest normowane przez ustawodawcę, w celu ochrony ewentualnych wierzycieli spółki i uporządkowaniu wszelkich spraw związanych z jej działalnością. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, likwidacja może nastąpić:

  • z przyczyn przewidzianych w umowie spółki
  • uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki
  • ogłoszeniu upadłości spółki
  • z innych przyczyn przewidzianych prawem

Najczęściej spotykaną podstawą do likwidacji spółki jest uchwała wspólników o jej likwidacji. W dużym uproszczeniu procedura ta obejmuje: uchwałę wspólników, wybór likwidatorów, dokonanie zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sporządzeniu bilansu otwarcia likwidacji I czynności likwidacyjnych. Pod rygorem stwierdzenia nieważności, uchwała wspólników o likiwdacji spółki musi być stwierdzona protokołem notarialnym. Wymagana jest większość 2/3 głosów za likwidacją spółki. Podczas likwidacji spółki nie działa Zarząd, ale likwidatorzy, którzy co do zasady są członkami Zarządu. Można także wyznaczyć likwidatorów spośród wspólników spółki. Reprezentują oni spółkę oraz dokonują czynności w jej imieniu podczas trwania likwidacji. Otwarcie likwidacji polega na zgłoszeniu do rejestru sądowego przez likwidatorów wniosku, który podlega opłacie. Przyjmuje się, że należy ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając tym samym wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. W końcowych czynnościach likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który zgodnie z przepisami należy go sporządzić w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy, a także zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki.

Źródła:

http://mctgroup.eu/likwidacja-spolki

wikipedia

Spółka akcyjna

LeszekW 0 Comments

Spółka akcyjna – to forma powszechnej spółki kapitałowej w gospodarce wolnorynkowej, która skupia się wokół obiegu akcji, które należą do tzw. akcjonariuszy. Spółka akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy,  ksiegowosc który składa się z wkładów włożonych przez założycieli, którzy przez to stają się współwłaścicielami spółki. W Polsce o prawidłowe działanie spółek akcyjnych dba Kodeks Spółek Handlowych, dawniej znany jako Kodeks Handlowy.

Spółka zoo

LeszekW 0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o. jest to jedna z wielu form prowadzenia przedsiębiorstwa  przez jedną bądź więcej osób, które są nazywane wspólnikami i które są odpowiedzialne do pewnego stopnia za sprawy spółki . Spółka zoo jest bardzo popularna w krajach europejskich, także w Polsce.

Spółka jawna

LeszekW 0 Comments

Spółka jawna, znana także pod skrótem „sp.j” – to rodzaj spółki, który jest prowadzony pod własną firmą, z zastrzeżeniem, że nie jest ona spółką handlową. Spółka jawna ma swój majątek własny, który składa się z wkładów wniesionych przez założycieli spółki jak ten nabyty podczas jej istnienia.